جمعه 30 شهريور 1397

 

 


یادداشت روز شماره 56

برخي تخم مرغ‌ هاي شانه‌ اي پاستوريزه شده ‌اند و تاريخ انقضاء دارند.؟ادامه

 

 

 

 

 


app test

app test 2

مقالات و پژوهش ها
اثر مکمل هاى ويتامينه A و E روى مقدار ويتامين E زرده تخم مرغ

مقدمه:
تغذيه مناسب مستلزم استفاده هر چه بيشتر از منابع حيوانى است که منجر به افزايش تقاضا براى توليدات دامى مى شود. با دستکارى جيره غذايى مرغان تخم گذار مکان تغيير در ترکيبات تخم مرغ وجود دارد. با استفاده از ويتامين هاى محلول در چربى مقدار اسيدهاى چرب موجود در تخم مرغ تغيير مى کند. ثابت شده است که ويتامين E از اکسيداسيون مواد در بافت هاى حيوانى و غذاهاى با منشاء حيوانى جلوگيرى مى کند . از آنجائيکه اکسيداسيون چربى ها روى کيفيت غذا تاثيرى منفى دارد، استفاده از اين ويتامين به عنوان آنتى اکسيدان در جيره غذايى ضرورت دارد.
مدارکى وجود دارد که همبستگى مستقيمى را بين سطح ويتامين E جيره با غلظت ويتامين E زرده را تاييد مى کند. اما مقدار اين همبستگى و رابطه آن با جيره هاى مختلف به طور کامل ثابت نشده است. با اين وجود Frigg و همکاران (1992) گزارش کردند که با استفاده از 320 واحد بين المللى ويتامين E در کيلوگرم جيره ، غلظت ويتامين E زرده تخم مرغ به 700 ميلى گرم در کيلوگرم زرده مى رسد. همچنين Jiang و همکاران (1994) گزارش کردند که با استفاده از 400 واحد بين المللى (IU) ويتامين E در کيلوگرم جيره، مقدار ويتامينE زرده به 390 ميلى رم در کيلوگرم زرده مى رسد.
تفاوت هاى موجود بين اين گزارشات مى تواند به دليل تنوع بيولوژيکى، نا مناسب بودن آناليزها و وجود سينرژيسم يا آنتاگونيسم بين اجزاى تشکيل دهنده جيره باشد. به عنوان مثال برخى از ترکيبات محلول در چربى موجود در غذا ممکن است مانع جذب و توزيع توکوفرول ها (ويتامين E) در بدن شوند.
در اواخل سال 1940 Daris و Moore وجود تداخل متابوليکى بين ويتامين E و A موجود در جيره را گزارش کردند. غلظت بالاى ويتامين A جيره، جذب و ويتامين E را کاهش داده و متعاقباً مقدار آن را در بافت ها نيز کاهش مى دهد.
گفته مى شود که آنتاگونيسم بين اين دو ويتامين در طول فرايند هضم اتفاق مى افتد. همچنين زمانيکه ويتامين E جيره به صورت اصولى کنترل شود، ميزان آنتاگونيسم بطور محسوسى کاهش مى يابد.
تامين ويتامين E مرغان تخم گذار و ساير حيوانات توليد کننده از علائم کلينيکى مربوط به کمبود اين ويتامين جلوگيرى مى کند. اخيراً گفته شده است که مقدار ويتامين E مورد استفاده در جيره بايستى به اندازه اى باشد که علاوه بر جلوگيرى از بروز علائم کمبود، از اکسيداسيون مواد موجود در بافت هاى حيوانى يا غذاهاى با منشاء حيوانى نيز پيش گيرى کند.
هدف از تحقيق حاضر تعيين اثر مکمل هاى ويتامينه E و A روى غلظت ويتامين E زرده تخم مرغ و بررسى تاثير ويتامين E در جلوگيرى از اکسيداسيون چربى ها مى باشد.
مواد و روش ها
در اين آزمايش از 96 قطعه مرغ قهوه اى ISA (مرغان تخمگذار با پوسته تخم مرغ قهوه اى رنگ) در سن 32 هفتگى در قفس هايى با ابعاد 41 * 38 سانتى متر بودند، استفاده شد. تغذيه مرغ ها به صورت آزاد همراه با 15 ساعت روشنايى در روز بود براى تامين احتياجات غذايى طيور، جيره اى بر پايه ذرت - کنجاله سويا فرموله شد (1994 NRC) و مکمل هاى ويتامينه و معدنى استفاده شده در جيره غذايى فاقد ويتامين هاى E و A بودند.
جيره پايه بر اساس غلظت هاى متفاوتى از ويتامين هاى E و A به دو نوع تقسيم شده بود. جيره اول شامل 4000 واحد بين المللى ويتامين A (ترانس رنتيل استات کامل) و 8 سطح ويتامين E (جيره Iu/Kg 1280، 640، 160، 80، 40، 20، 0) و جيره دوم شامل 40000 واحد بين المللى ويتامين A و 4 سطح ويتامين E بود. هر دو جيره به طور همزمان استفاده شدند و آزمايش8 هفته به طول انجاميد.
نتايج
براى تعيين اثر غلظت هاى مختلف ويتامين A و E جيره بر روى مقدار ويتامين E زرده تخم مرغ ضخامت پوسته، رنگ زرده، وزن تخم مرغ و توليد روزانه تخم مرغ تجزيه واريانس انجام گرديد.
اثرات اصلى و اثرات متقابل ما بين ويتامين هاى A و E هيچ تاثيرى روى عملکرد توليد مرغان تخمگذار نداشت ولى رابطه مستقيمى بين سطح ويتامين E جيره با غلظت ويتامين E زرده تخم مرغ در جيره اى که سطح ويتامين A آن کمتر بود، وجود داشت.
استفاده از سطوح بالاتر ويتامين E منجر به افزايش واريانس مربوط به مقدار ويتامين E زرده شد. براى همگن کردن واريانس ها از تبديل لگاريتمى استفاده گديد و يک رابطه خطى بين ميزان ويتامين E جيره با مقدار ويتامين E زرده مشاهده گرديد. (001/0 ' P). با افزايش سطح ويتامين E جيره، مقدار ويتامين E موجود در زرده نيز افزايش يافت ولى اين يک رابطه خطى کامل نبود.
تنوع زيادى در درصد جذب ويتامين E توسط مرغانى که از جيره يکسانى استفاده کرده بودند، مشاهده شد. اثر سطوح ويتامين A جيره (جيره Iu/kg 40000 و 4000) روى غلظت ويتامين E زرده تخم مرغ مى باشد.
به دليل ناهمگنى واريانس ها در ارقام اوليه براى ويتامين A نيز تبديل لگاريتمى انجام گرفت و اثر ويتامين A معنى دار مشاهده شد، مرغانى که جيره غذايى آنها حاوى سطح بالاى ويتامين A بود. غلظت ويتامين E زرده در تخمم مرغ هاى آنها پايين بود (001/0 ' P) .
هيچگونه اثر متقابلى بين سطح ويتامين A و سطح ويتامين E جيره که منجر به افزايش غلظت ويتامين E زرده شود، مشاهده نگرديد.
همچنين سطوح مختلف ويتامين هاى A و E و مدت نگهدارى تخم مرغ ها روز غلظت مواد غير فعال (TBA) که يکى از مهمترين شاخص هاى اکسيداسيون زرده تخم مرغ است، موثر نبود.کمیته ممیزی مرغ تخمگذار

 

 
فرم  تست آپلود عکس 
 

نحوه آشنایی شما با سایت؟
دوستان
جستجو در اینترنت
دفتر اتحادیه

  بازديد کل : 2494539 نفر   - 310814 ip   بازديد امروز : 1062 نفر   - 129 ip   بازديد ديروز : 965 نفر   - 255 ip   آنلاين : 5 نفر
Copyright Notice ©   mihanunion.ir   All Rights Reserved .