جمعه 30 شهريور 1397

 

 


یادداشت روز شماره 56

برخي تخم مرغ‌ هاي شانه‌ اي پاستوريزه شده ‌اند و تاريخ انقضاء دارند.؟ادامه

 

 

 

 

 


app test

app test 2

مقالات و پژوهش ها
تنظيم اندازه تخم مرغ در هواى گرم

 

تنظيم اندازه تخم مرغ در هواى گرم

هر سال با شروع فصل گرما سناريوى هميشگى اتفاق مى افتد هواى گرم ناگهان فرا مى رسد مصرف غذاى مرغان کاهش مى يابد و در نتيجه توليد و اندازه تخم مرغ تحت تاثير عوامل منفى قرار مى گيرد با وجود قابل پيش بينى بودن شرايط فوق ندرتا مرغداران از قبل جهت مقابله با تاثيرات منفى گرما برنامه ريزى مى کنند بيشترين تاثير منفى در گله هايى به وقوع مى پيوندد که همزمان با شروع فصل تابستان به تخم مى آيند . البته اين يک دوره موقتى در طول زندگى مرغان مى باشد زيرا اين گونه مرغان حتى در شرايط طبيعى به زحمت قادر به مصرف غذاى کافى جهت تامين احتياجات خود هستند که در اين حالت استرس گرما نيز آن را تشديد کرده و مزيد بر علت مى گردد . براى آماده سازى بهتر پولتها و ادامه يک توليد خوب چه اعمالى مى توان انجام داد ؟

 

وزن بدن

عامل مهمى که بر وزن تخم مرغ بيشترين تاثير را مى گذارد وزن بدن پولت در زمان بلوغ مى باشد که به طور خلاصه درجدول ذيل مشخص شده است . به ازا هر 45 گرم افزايش وزن بدن در 18 هفتگى تقريبا 5/0 گرم به ميانگين وزن تخم مرغ افزوده مى گردد .

 

جدول - رابطه بين وزن پرنده در 18 هفتگى با وزن تخم مرغ در 19 هفتگى

 

وزن بدن در

18 هفتگى

(گرم)

وزن تخم مرغ در

25-19 هفتگى

(گرم)

1100

9/46

1200

4/48

1280

8/48

1380

7/49

البته وزن بدن تحت تاثيرعوامل متعدد مديريتى نظير بيمارى ، برنامه نورى ، تراکم و نوک چينى قرار مى گيرد ولى مهم ترين عامل تغذيه مى باشد ثابت شده است که رشد بدن پولتها تقريبا در نيمه اول دوران پرورش به پروتئين ودر نيمه دوم دوران پرورش بيشتر به انرژى وابسته است و همچنين مشخص شده است که جذب انرژى مهمترين عامل محدود کننده در دوران رشد پولت مى باشد در حال حاضر با وجود نژادهاى سبک وزن و کم خوراک گاهى اوقات لازم است که به کمک اقدامات مختلف نظير خنک نگهداشتن هواى سالن هاى پرورش ، بيشتر روشن کردن دانخورى ها و کاهش تراکم جوجه ها در واحد سطح ، نسبت به تحريک پولتها به خوردن خوراک بيشتر اقدام نمود .

بلوغ

راه ديگر جهت بهبود وزن بدن در شروع توليد به تاخير انداختن بلوغ مى باشد . پيشرفتهاى ژنتيکى در سالهاى اخير به طور متوسط زمان بلوغ را در هر سالن يک روز جلو مى آورد و چنانچه وزن بدن مورد نياز تامين شده باشد بلوغ زود رس فرصت با ارزشى است ولى اگر حداقل استاندارد وزن در 18 هفتگى تامين نشده باشد بايد نسبت به تاخير تحريک نورى اقدام نمود تا وزن بدن مورد نياز بدست آيد جهت تاخير بلوغ و افزايش وزن تخم مرغ مى توان از برنام ه کاهش قدم به قدم نور در دوران پرورش استفاده نمود در آزمايشى که در سالهاى 91-1990 در آلمان انجام گرفت دو بنامه نورى در دوره پرورش اعمال و تاثير آن در دوران تخمگذارى مورد بررسى قرار گرفت در برنامه C به طور ثابت A ساعت روشنايى در سنين 3 تا 16 هفتگى اعمال و تحريک نورى در 17 هفتگى داده شده است در برنامه D کاهش روشنايى به تدريج صورت گرفته و تحريک نورى در 19 هفتگى داده شده است در برنامه D شروع توليد تخم مرغ 11-10 روز نسبت به برنامه C عقب افتاده و تعداد تخم مرغ توليدى به ازا هر مرغ 7 تا 8 عدد کاهش يافته است ولى وزن تخم مرغ به طور متوسط در طول 52 هفته توليد 7/1 گرم در نژاد سفيد و 5/1 گرم در نژاد قهوه اى بهبود يافته است در حالى که وزن کل تخم مرغ توليدى به ازا هر مرغ در دو برنامه فوق تفاوت چندانى نمى کند اين نشان مى دهد که توليد کنندگان ميتوانند با توجه به اهداف توليدى خود برنامه نورى دلخواه را انتخاب واعمال نمايند تخم مرغ بيشتر با وزن کمتر يا تخم مرغ کمتر با وزن بيشتر که در هر دو صورت وزن کل تخم مرغ به دست آمده تقريبا يکسان خواهد بود طريقه جديد ديگرى جهت به تاخير انداختن بلوغ و بهبود وزن تخم مرغ استفاده از روش ايجاد وقفه در ابتداى توليد مى باشد در اين روش وقتى توليد گله به 10% مى رسد به مدت 5 روز به مرغان غذا نمى دهند در ازمايشهايى که در دانشگاه جورجيا صورت گرفته با استفاده ازاين روش ميانگين وزن تخم مرغ در نيمه اول دوران توليد 5/1-7/0 گرم افزايش يافته به علت تاخير در شروع تخمگذارى و فقط 2 عدد تخم مرغ به ازا هر مرغ کاسته شده است استفاده از اين روش به تازگى در آمريکا عموميت يافته است استفاده از روشهاى به تاخير انداختن بلوغ بايد در مورد پولتهاى بکار برده شود که در بهار پرورش مى يابند تا بدين وسيله بتوان اثرات منفى کاهش وزن تخم مرغ در تابستان را خنثى نمود .

تغذيه در شروع تخمگذارى

اندازه تخم مرغ در دوران اوليه تخم گذارى تحت تاثير تغذيه نيز مى باشد در ازمايشى که در کاليفرنيا صورت گرفته با افزايش 30% درميزان متيونين و 15% در ميزان متيونين + سيستين جيره مصرفى ، ميانگين وزن تخم مرغ هاى توليدى در 40-18 هفتگى 5/7-3/6 گرم بالاتر از استاندارد بوده است دکتر کاووس کشاورز از دانشگاه کرنل نيز گزارش نموده که با افزايش مقدار پروتئين خام جيره از 17% به 22% ميانگين وزن تخم مرغ به ميزان 1 گرم افزايش يافته است همچنين با استفاده از 1 گرم افزايش يافته است همچنين با استفاده از 4-3 درصد چربى در جيره به عنوان منبع تامين کننده انرژى به جاى کربوهيدرات ، ميانگين وزن تخم مرغ 1 گرم افزايش مى يابد تاثير پروتئين و چربى ميتواند به صورت مکمل يکديگر عمل نموده و با استفاده از اين دو عامل ، حداکثر افزايش وزن تخم مرغ را بدست اورد . چربيهاى گياهى حاوى مقادير زيادى اسيد لينولئيک مى باشند که اين اسيد چرب تاثير زيادى در بهبود وزن تخم مرغ دارد استفاده از 1100 ميلى گرم اسيد لينولئيک به ازا هر مرغ در روز موجب بهبود توليد و اندازه تخم مرغ مى گردد علاوه بر مقوى کردن جيره هاى مصرفى هر اقدامى که بتواند موجب برانگيخته شدن اشتهاى مرغان گردد توصيه مى شود راه اندازى دانخوريها به دفعات زياد در طى روز موجب تحريک مرغان به خوردن غذاى بيشتر و به هم خوردن غذاى مانده در دانخوريها مى شود در دوران ابتدايى توليد درجه حرارت محيط بايد حتى المقدور در حد 24-21 درجه سانتى گراد حفظ شود در زمان استرس گرمايى بايد سعى گردد که تا حد امکان سالنها را خنک کرد تا مرغان بتوانند درجه حرارت بدن خود را پايين بياورند چنانچه قسمتى از روشنايى به وسيله نور مصنوعى تامين مى شود سعى گردد اين نور در صبح زود که هوا خنک تر مى باشد داده شود تا مرغان بتوانند در آن زمان غذاى بيشترى مصرف کنند تامين آب خنک براى مرغان مى تواند هواى کافى در سالن موجب کاهش استرس گرمايى شه و دماى داخل قفسها را پايين مى اورد درصد بالاى کلسيم جيره در دوران شروع توليد ممکن است باعث کاهش خوش خوراکى جيره شده و مصرف غذا را پايين بياورد پيشنهاد مى شود که دراين دوران درصد کلسيم جيره از 85/3 درصد تجاوز نکند مگر اينکه بتوان به روشهاى مختلف نظير افزودن چربى و يا پودر گوشت و استخوان به جيره ميزان خوش خوراکى را افزايش داد .

فصلنامه چکاوک – شماره 22 – مهندس عزت الله قربانی

 

 کمیته ممیزی مرغ تخمگذار

 

 
فرم  تست آپلود عکس 
 

نحوه آشنایی شما با سایت؟
دوستان
جستجو در اینترنت
دفتر اتحادیه

  بازديد کل : 2494457 نفر   - 310809 ip   بازديد امروز : 980 نفر   - 124 ip   بازديد ديروز : 965 نفر   - 255 ip   آنلاين : 7 نفر
Copyright Notice ©   mihanunion.ir   All Rights Reserved .